Genel Kurul Çağrısı

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde,

27/03/2021 tarihinde, saat 10:00‘da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın 17/04/2021 tarihinde aynı saat ve yerde; 

aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin Fırat Nöroloji Derneği Web Sitesi (https://firatnoroloji.org.tr/), çevrimiçi, sosyal medya ve telefon yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi

4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5) Yönetim Kurulunun İbrası

6) Dernek Organlarının Seçilmesi

7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

8) Kapanış